دکتر سید رسول ابطحی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران
کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
روزنوشت‌ها

هویت و تاریخ محلی، آدینه ۲۳ آبان ۱۳۹۳

تمرکز زدایی در تاریخ، آدینه ۲ آبان ۱۳۹۳

تخیل تاریخی، آدینه ۲۵ مهر ۱۳۹۳

 
اطلاعات تماس
ایمیل: r.abtahi1387@yahoo.com
مطالب