اساتید تاریخ محلی ایران

دکتر اصغر منتظرالقائم

رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
تخصص: تاریخنگاری محلی در ایران

دکتر محمد علی چلونگر

رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
تخصص: تاریخنگاری محلی در ایران

دکتر مرتضی دهقان‌نژاد

رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
تخصص: جامعه شناسی تاریخی ایران

دکتر علی اکبر کجباف

رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
تخصص: ملل و نحل

دکتر فریدون اللهیاری

رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
تخصص: تاریخ اجتماعی ایران

دکتر بهمن زینلی

رتبه علمی: استادیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
تخصص: تاریخنگاری محلی در ایران