دکتر مهدی احمدی اختیار

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۷
کارشناسی: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۱
مقالات

آینده پژوهی در تاریخ؛ Futurology in history، چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴

 
اطلاعات تماس
ایمیل: mae.ah1392@gmail.com
مطالب