تاریخ نگاری محلی در دوره ی مغول و شاخصه های آن
تاریخ نگاری محلی در دوره ی مغول و شاخصه های آن
مورخان محلی تحت تاثیر انگیزه ها و عواملی چون: حب وطن، فضیلت نگاری، استقلال طلبی، توصیه ی حکام و فرمانروایان محلی، درخواست حکومت مرکزی، خواهش دوستان و علاقه مندان به تاریخ و فرهنگ، و علایق علمی و مذهبی به نگارش و تدوین تواریخ می پرداختند..
تاریخ نگاری محلی در دوره ی مغول و شاخصه های آن
فرستنده: دکتر مهدی احمدی اختیار
منبع: مجله تاریخ‌های محلی ایران
نگارنده: مهدی احمدی اختیار
نگارش: مهر ۱۳۹۳
 مورخان محلی تحت تاثیر انگیزه ها و عواملی چون: حب وطن، فضیلت نگاری، استقلال طلبی، توصیه ی حکام و فرمانروایان محلی، درخواست حکومت مرکزی، خواهش دوستان و علاقه مندان به تاریخ و فرهنگ، و علایق علمی و مذهبی به نگارش و تدوین تواریخ می پرداختند. ضرورت های پرداختن به این امر هم مواردی مانند: ارضای حس وطن دوستی، تهیه ی متون علمی و مذهبی برخی مراکز آموزشی، پاسخگویی به رقابت ها و هماورد طلبی های محلی، تعیین و تنظیم مالیات ها، حفظ و نگهداری اوقاف، و مسایلی از این دست بود. در این میان تواریخ محلی دوره ی مغول هم کم و بیش تحت تاثیر مسایل و ضرورت های مزبور به رشته ی تحریر درآمدند. با این حال مورخان محلی این عصر در نگارش و نگرش خود تا حدودی در برخی از زمینه ها شیوه ی متفاوتی را در پیش گرفتند و آثار متفاوتی را تولید کردند که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد. بنابراین این مقاله به دنبال یافتن پاسخی برای این قبیل پرسش ها است:  مورخان محلی دوره ی مغول با چه انگیزه هایی دست به نگارش می زدند؟ مسایل و موضوعات مطرح شده در  تواریخ محلی دوره ی مغول تحت تاثیر چه ضرورت هایی صورت گرفته است؟ مخاطبین این آثار چه کسانی بودند؟ و بطور کلی برای تاریخ نگاری محلی در دوره ی مغول چه شاخصه هایی را می توان در نظر گرفت؟  تحقیق حاضر از نوع پژوهش های تاریخی و روش تحقیق آن ترکیبی از روش های توصیفی-روایی و تحلیلی می باشد.
برای مطالعه کل مقاله فایل ضمیمه را دانلود نمایید
+ چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۴
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: