دکتر فخری رضایی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
روزنوشت‌ها

​​تاریخ طب و طبابت در ایران ، سه‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲

سفرنامه قفقاز و ایران ، پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲

جغرافیا و تاریخ، پیوند مرزها، پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲

سفرنامه لرستان و خوزستان، آدینه ۲۲ آذر ۱۳۹۲

از بالا بلندی های ایران، آدینه ۲۲ آذر ۱۳۹۲

یادداشت های سفر اصفهان، آدینه ۲۲ آذر ۱۳۹۲

سفرنامه مهندس عبدالله، آدینه ۲۲ آذر ۱۳۹۲

مسافر تهران، شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲

خون و نفت، پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۲

دولت ایران و متخصصان مهاجر آلمانی، سه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲

 
اطلاعات تماس
ایمیل: rezaei.fakhri@yahoo.com
مطالب