دکتر عبدالمهدی رجایی

دکتری: تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸
کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
روزنوشت‌ها

باغ هزار جریب بعد از صفویه ، یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲

تاریخ اجتماعی و روزنامه ها، شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲

شمایی از شهر اصفهان در سال 1315 ش، چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲

اصفهان - استانبول (درس ها و نکته ها)، چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲

خاطرات دکتر عباس ادیب، دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۲

تاریخ جلفای اصفهان، دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۲

خاطرات کاروان پور، دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۲

خاطرات عزت الله باقری، دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۲

 
اطلاعات تماس
ایمیل: m1350323@gmail.com
مطالب