درآمدی بر ویراستاری در تاریخ شفاهی
درآمدی بر ویراستاری در تاریخ شفاهی
این مقاله، سعی در روشن‌نمائی جنبه‌های مختلف ویراستاری در تاریخ شفاهی دارد. این، بدان دلیل است که‌ پیوسته تولیداتی در زمینهء تاریخ شفاهی شکل می‌گیرد که تحت این نام عمومی دارای سطح، ارزش و اشکال‌ مختلفی است. به نظر می‌رسد این تنوع، بیش از همه محصول نگاه ویرایشی است.
درآمدی بر ویراستاری در تاریخ شفاهی
نگارنده: دکتر مرتضی نورائی
منبع: گنجینه اسناد
نگارش: دی ۱۳۸۵
این مقاله، سعی در روشن‌نمائی جنبه‌های مختلف ویراستاری در تاریخ شفاهی دارد. این، بدان دلیل است که‌ پیوسته تولیداتی در زمینهء تاریخ شفاهی شکل می‌گیرد که تحت این نام عمومی دارای سطح، ارزش و اشکال‌ مختلفی است. به نظر می‌رسد این تنوع، بیش از همه محصول نگاه ویرایشی است. از این‌رو، در این نوشته‌ ابتدا به چشم‌اندازهای مختلف کاربریهای تاریخ شفاهی پرداخته شده است. آنگاه ویرایش در سه مرحلهء پیش‌ مصاحبه، مصاحبه و استخراج، مورد توجه قرار گرفته است. چرا که این شیوهء بازنمائی گذشته، از همان ابتدا تحت اندیشهء ویرایشی شکل می‌گیرد. در بخش آخر به آسیب‌شناسی ویراستاری در راستای شناخت‌ سازوکارهای جانبداری در تاریخ شفاهی پرداخته شده است. در مجموع،در اینجا هدف آن است که پایه و زمینه‌های نظری و عملی جهت ایجاد مباحث بیش‌تر در زمینهء ویرایش تاریخ شفاهی فراهم گردد. در این‌ راستا، در خاتمه ده مورد پرسش طراحی شده است تا اندیشمندان به یافتن راهکارهای بیش‌تر و بهتر در این‌ زمینه توجه کنند.
+ چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۴۲
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: