بررسی عملکردآموزشگاه حرفه‌ای رضا پهلوی اصفهان با تکیه بر تاریخ شفاهی
نگارنده: سمیه سادات سجادی
منبع: http://joralh.nlai.ir/issue_338_339.html
نگارش: اسفند ۱۴۰۰
آموزشگاه حرفه‌ای اصفهان نیز از جمله مؤسسات وابسته به سازمان بود که با همکاری دولت اتریش از اواخر دهۀ 40 مراحل تأسیس را گذراند و از ابتدای دهۀ 50 به آموزش داوطلبان حِرف فنی پرداخت. لذا این پژوهش سعی بر آن دارد با بررسی اقدامات آموزشگاه حرفه ای رضا پهلوی در اصفهان(57-1344ه.ش) به نحوۀ شکل‌گیری این آموزشگاه و عملکرد آن در این بازه زمانی بپردازد. با توجه به مطالعات کتابخانه‌ای، اسناد و مدارک آرشیوی و مطالعات میدانی و تاریخ شفاهی و شیوۀ توصیفی- تحلیلی، چنین به نظر می‌رسد آموزشگاه حرفه ای اصفهان همانند سایر آموزشگاه‌های وابسته به سازمان با اقدامات متعدد و پیشروانه موفق به تأمین بخشی از نیروهای فنی و متخصص کشور برای فعالیت در عرصه‌های تولیدی و صنعتی نماید.
ادامه مقاله به پیوست ارائه گردیده است.
+ آدینه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: