مقالات
کارخانه قند کهریزک و اسناد نویافته
راه‌اندازی نخستین کارخانهء قند ایران در کهریزک،نتیجهء کوشش و تحقیقی بود که از سال 1892-1896 م/1310-1313 ق صورت گرفت.امتیاز کارخانهء قند در سال‌ 1889 م/1307 ق به اتباع بلژیک داده شد.این کارخانه با نظارت کارشناسان این کشور و با سهام مشترک ایرانیان و بلژیکی‌ها راه‌اندازی شد »ادامه
+ چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۳